REGULAMIN BAZY

REGULAMIN STUDENCKIEJ BAZY NAMIOTOWEJ PTTK NA LUBANIU

 1. Bazą Namiotową PTTK na Lubaniu opiekuje się Studenckie Koło
  Przewodników Górskich przy Oddziale Akademickim PTTK z Krakowa.
 2. Baza jest czynna w okresie wakacji szkolnych, zazwyczaj pomiędzy 25
  czerwca a 30 sierpnia. Dostępna dla wszystkich turystów – indywidualnych
  oraz zbiorowych.
 3. Podstawą funkcjonowania bazy namiotowej na Lubaniu jest udzielanie
  noclegów za odpłatnością – w namiotach bazowych oraz na polu
  namiotowym w namiotach własnych turystów.
  Zgodnie z regulaminem studenckiej bazy noclegowej PTTK, baza może
  odmówić udzielenia noclegu, jeśli nie ma miejsc na bazie, turysta nie
  zarezerwował uprzednio noclegu, a warunki atmosferyczne umożliwiają mu
  zejście tego dnia do miejscowości.
 4. Bieżącą działalnością bazy kierują bazowi.
 5. Turysta zamierzający korzystać z noclegu w bazie zgłasza się do
  bazowego. Po dopełnieniu formalności, okazaniu dokumentu tożsamości
  oraz dokumentu uprawniającego do zniżki przez turystę, bazowy wskazuje
  mu miejsce w namiocie lub na polu namiotowym.
 6. Turysta przebywający na bazie może korzystać ze wszystkich urządzeń
  bazowych:
  o kuchni, WC, umywalni przy źródle, prysznica,
  o stołów i ławek zewnętrznych, namiotu – świetlicy,
  o urządzeń i sprzętów sportowych zorganizowanych na bazie,
  o może rozpalać ognisko w miejscu do tego przeznaczonym przy użyciu
  drobnego opału pozyskanego z lasu.
 7. Turysta korzystający z bazy jest zobowiązany do:
  o zachowania porządku na bazie, a przede wszystkim w namiocie,
  z którego korzystał,
  o zachowania ciszy nocnej w godzinach 23 do 6, chyba że nikt z obecnych
  na bazie nie zgłasza w tym dniu zapotrzebowania na ciszę nocną.
 8. Na bazie obowiązuje:
  o zakaz palenia papierosów we wiatce, w namiotach bazowych,
  w miejscach publicznych,
  o całkowity zakaz używania narkotyków na terenie bazy, zgodnie
  z przepisami prawa RP,
  o spożywanie alkoholu jest dozwolone – w granicach rozsądku oraz
  z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 9. W namiotach bazowych:
  o pozostawiamy po sobie porządek,
  o nie chodzimy w butach,
  o nie palimy papierosów,
  o nie używamy palników do gotowania.
 10. Turysta nocujący w bazie ponosi pełną odpowiedzialność materialną za
  szkody powstałe z jego winy.
 11. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w życiu bazy poprzez pomoc
  bazowemu w pracach codziennych, np. w pozyskaniu drewna na opał. Za
  wykonane prace na rzecz bazy przy dłuższym pobycie istnieje możliwość
  negocjacji/zwolnienie z opłaty za nocleg.
 12. Woda do picia oraz mycia jest dostępna w źródełku nieopodal bazy.
  Wrzątek można dostać na bazie za darmo – w zamian za wodę przyniesioną
  ze źródła albo „datek na wiatkę”.
 13. Baza nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne pozostawiane
  bez opieki w namiotach bazowych oraz na polu namiotowym.
 14. Konsekwencją nieprzestrzegania powyższego regulaminu, gdy zawodzą
  inne środki, może być usunięcie turysty z bazy bez zwrotu kosztów noclegu
  oraz dalsze kroki prawne.
 15. W sprawach spornych – interpretacja powyższego regulaminu należy
  do bazowego oraz do szefostwa bazy.